Filosofía d’empresa

Centrats en la creació i el manteniment de jardins d’una manera que minimitzi l’impacte ambiental i fomenti pràctiques sostenibles.

Aquest enfocament cerca equilibrar l’estètica del jardí amb la conservació de recursos naturals i la promoció de la biodiversitat.

Selecció de Plantes Autòctones: Prioritzar l’ús de plantes autòctones adaptades al clima i al terra local. Les plantes natives solen requerir menys aigua i manteniment, i també promouen la biodiversitat en atraure pol·linitzadors locals.

Ús Eficient de l’Aigua: Implementar sistemes de reg eficients, com el reg per degoteig, per minimitzar el malbaratament d’aigua. Captar i utilitzar aigua de pluja per al reg quan sigui possible.

Pràctiques de Conservació del Sòl: Fomentar la salut del sòl mitjançant l’addició de compost i de matèria orgànica. Utilitzar tècniques de mulching per reduir l’evaporació de l’aigua i millorar la retenció del terra.

Maneig Sostenible de Residus: Compostar deixalles de jardí per reduir la quantitat de residus enviats a abocadors. Reutilitzar materials quan sigui possible i reciclar-los de manera responsable.

Control Natural de Plagues: Fomentar la presència d’insectes beneficiosos i depredadors naturals per controlar les plagues. Evitar lús de pesticides i fungicides químics, optant per alternatives més ecològiques i respectuoses amb el medi ambient.

Fertilització Orgànica: Utilitzar adobs orgànics, com ara compost o fems, en lloc de fertilitzants químics. Implementar rotació de cultius per millorar la salut del sòl i reduir la dependència de fertilitzants externs.

Planificar el disseny del jardí per optimitzar lús de recursos com l’aigua i l’energía.

Il·luminació Sostenible: Utilitzar sistemes d’il·luminació de baix consum energètic, com ara llums LED.

La jardineria ecosostenible no només beneficia el medi ambient, sinó que també crea jardins bonics i saludables que es poden gaudir al llarg del temps de manera responsable

Desplaça cap amunt